Navigatie Link overslaanHome » Wijzigingstabel nieuwe Acceptatiehandleiding

Wijzigingstabel nieuwe Acceptatiehandleiding

Acceptatiecriteria
Oud
Nieuw
Begrippenlijst
 • Borgtochtprovisie 1%
 • Energieneutrale woning
  • Een energieneutrale woning wekt minstens zo veel energie op als die verbruikt. Een andere benaming van een energieneutrale woning is een 'nul-op-de-meter-woning'.
 • Borgtochtprovisie 0,9%
 • Energieneutrale woning
  • Een energieneutrale woning wekt minstens zo veel energie op als de woning verbruikt (voor de volledige definitie zie hoofdstuk 5.6).
  • Nul-op-de-meter-woning
   • Een Nul-op-de-meter-woning wekt minstens zo veel energie op als de woning en haar bewoners verbruiken (voor de volledige definitie zie hoofdstuk 5.6).
2.1.2. Acceptatie (eerste- en finale beoordeling)
BijBouwe accepteert op geen enkel dossierstuk een elektronische handtekening tijdens de acceptatie van een bijBouwe Hypotheek.
bijBouwe accepteert geen elektronische handtekening op documenten die door onszelf verstrekt worden. Op overige dossierstukken is een elektronische handtekening (m.u.v. gekwalificeerde elektronische handtekeningen via een certificatiedienstverlener) toegestaan.
4.1.1.3. Inkomensbestanddelen
Levensloop: Nee
Levensloop: Ja, mits vast en bestendig (voetnoot 3 op de werkgeversverklaring)
4.3.3. Voorwaarden zakelijk inkomen
Ons acceptatiebeleid op het vlak van zakelijk inkomen is gebaseerd op het NHG-beleid dat per 1 januari 2019 in de Voorwaarden en Normen van NHG wordt opgenomen.
Ons acceptatiebeleid op het vlak van zakelijk inkomen is gebaseerd op het NHG-beleid. Het zakelijk inkomen wordt beoordeeld op basis van een inkomensverklaring. Deze moet worden afgegeven door een externe partij. Je kunt op www.bijbouwe.nl/inkomensverklaring vinden van welke partijen bijBouwe een inkomensverklaring accepteert.
4.7. Alimentatie
-
Is de echtscheiding langer dan 12 jaar geleden? In deze situatie kan ook worden volstaan met de volgende documenten:
 • Bewijs van inschrijving van de echtscheiding in de Burgerlijke Stand
 • De meest recente IB-aangifte.
5.2. Nieuwbouw
Een nieuwbouwwoning moet ten minste casco afgebouwd worden.
Een nieuwbouwwoning moet ten minste casco afgebouwd worden en moet over elektriciteit, warm- en koudwater voorzieningen beschikken.
5.2. Nieuwbouw
-
Is de grond waarop de woning gebouwd gaat worden al aangeschaft? Dan mag je deze kosten meenemen in de berekening van kosten voor verkrijgen in eigendom. De al aangeschafte grond kan niet worden meegefinancierd (zie ook norm 2.3.6 NHG voorwaarden).
5.5. Bouwdepot
Wanneer bij het passeren van de hypotheekakte de financiering wordt gebruikt voor het (deels) bouwen of verbouwen van het onderpand, houdt bijBouwe de nog niet opgenomen gelden in bouwdepot.
Wanneer bij het passeren van de hypotheekakte de financiering wordt gebruikt voor het (deels) bouwen, verbouwen en/of verduurzamen van het onderpand, houdt bijBouwe de nog niet opgenomen gelden in bouwdepot.
5.6. Energiebesparende voorzieningen (EBV)
Er kan voor de berekening van de financieringslast een bedrag van € 9.000,- buiten beschouwing gelaten worden als er aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
 • Je energiebesparende voorzieningen treft en je een minimaal (gezamenlijk) toetsinkomen van € 33.000,- hebt.
 • Je een woning aankoopt waarvoor een gecertificeerde energielabel-adviseur een energielabel A++ of hoger heeft afgegeven (voor 1 januari 2015) of een woning met een energie-index of energieprestatiecoëfficiënt van ten hoogste 0,6.
 • Het bedrag van € 9.000,- mag worden verhoogd tot € 25.000,- als het de aankoop betreft van een energieneutrale woning en de aanvrager ten aanzien van de energieprestatie een garantie van minimaal 10 jaar kan overleggen./li>
  • Een energieneutrale woning (ook bekend als Nul-op-de-meter-woning) is een woning waarvan de in- en uitgaande energiestromen voor gebouw gebonden energie bij een normaal leefpatroon op jaarbasis gelijk zijn aan of lager zijn dan nul en met een additionele energieopwekkingscapaciteit voor gebruiker gebonden energie van tenminste:
   • 3.150 kWh indien het een vrijstaande of half vrijstaande woning betreft
   • 2.700 kWh indien het een rijwoning betreft
   • 1.780 kWh indien het een appartement betreft
Er kan voor de berekening van de financieringslast een bedrag tot € 9.000,- buiten beschouwing gelaten worden als er aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
 • Je energiebesparende voorzieningen treft. Mochten de daadwerkelijk kosten voor het treffen van energiebesparende voorzieningen lager liggen dan wordt dit lagere bedrag aangehouden.
 • Je de hypotheek op een woning afsluit waarvoor een gecertificeerde energielabel-adviseur een energielabel A++ of hoger heeft afgegeven (voor 1 januari 2015) of een woning met een energie-index of energieprestatiecoëfficiënt van ten hoogste 0,6.
 • Het bedrag van € 9.000,- mag worden verhoogd tot € 15.000,- als het onderpand een energieneutrale woning (met een energie-index of een energieprestatie-coëfficiënt gelijk aan of lager dan nul) is.
 • Het bedrag van € 9.000,- mag worden verhoogd tot € 25.000,- als het onderpand een Nul-op-de-meter-woning is en de aanvrager ten aanzien van de energieprestatie een garantie van minimaal 10 jaar kan overleggen.
  • Een Nul-op-de-meter-woning is een woning waarvan de in- en uitgaande energiestromen voor gebouw gebonden energie bij een normaal leefpatroon op jaarbasis gelijk zijn aan of lager zijn dan nul en met een additionele energieopwekkingscapaciteit voor gebruiker gebonden energie van tenminste:
   • 3.150 kWh indien het een vrijstaande of half vrijstaande woning betreft
   • 2.700 kWh indien het een rijwoning betreft
   • 1.780 kWh indien het een appartement betreft
Voor alle bovenstaande situaties geldt dat je een minimaal (gezamenlijk) toetsinkomen van € 33.000,- moet hebben.
5.6.1. Duurzaamheidsbudget
Je hoeft alleen een initiële specificatie aan te leveren waarvoor je dit budget gaat gebruiken. Wil je dit later wijzigen naar een andere vorm van energiebesparende voorzieningen dan mag dat gewoon.
-
7.1. Toetsing
-
Ben je een alleenstaande aanvrager en is je toetsinkomen hoger dan € 21.000,- en lager dan € 31.000,-? Dan mag je het financieringslastpercentage met maximaal 0,3% verhogen. Hierbij geldt wel dat het verhoogde financieringslastpercentage niet hoger mag zijn dan het financieringslastpercentage dat bij een toetsinkomen van € 31.000,- hoort.
8.2. Overlijdensrisicoverzekering (ORV)
-
Wij wijken hiermee af van NHG.
9.1. Verhogingen
Om een verhoging te mogen aanvragen moet je huidige bijBouwe hypotheek ten minste 3 maanden geleden verstrekt zijn.
Heb je een NHG hypotheek en wil je gaan verhogen boven de NHG grens? Dan moet je huidige bijBouwe hypotheek ten minste 3 maanden geleden verstrekt zijn.
9.4.2.1. Ontslag zonder beëindiging samenlevingsverband
-
Het is mogelijk om één van de schuldenaren uit de aansprakelijkheid van de lening te ontslaan zonder dat er sprake is van een scheiding of het beëindigen van de relatie. Dit is alleen toegestaan in de volgende situatie:
 • De ontslagen schuldenaar is ondernemer, en
 • Het ontslag vindt plaats in verband met het ondernemerschap van de ontslagen schuldenaar, en
 • De ontslagen schuldenaar geen eigenaar meer is van de woning, en
 • Het een NHG-hypotheek betreft, en
 • Er geen betalingsachterstanden zijn geweest in de afgelopen 6 maanden, en
 • Het ontslag past op basis van onze reguliere acceptatiecriteria
 • De ontslagen schuldenaar is ondernemer, en
 • Daarnaast dient de geldverstrekker te waarborgen dat de ontslagen eigenaar geen gebruik kan maken van huurbescherming (of daarmee vergelijkbare bescherming) bij een eventueel verkoop van de woning. Dit kan je aantonen door het aanleveren van een ontruimingsverklaring. Deze vind je op www.bijbouwe.nl/belangrijke-documenten.