Navigatie Link overslaanHome » privacybeleid

Privacy beleid


 

Via de website en dienstverlening op www.bijBouwe.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. bijBouwe acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • je recht respecteren om je persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

bijBouwe is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Onze verwerking is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder nummer m1602266. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens
Door het gebruiken van onze dienst laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door je worden opgegeven, in het kader van de gevraagde dienstverlening, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Daarnaast kunnen wij gegevens verkrijgen van derden.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • Door jou opgegeven persoonsgegevens zoals:, NAW, telefoonnummer, factuuradres, emailadres, geboortedatum en geslacht.
 • Voor sommige zaken zoals hypotheekbemiddeling en financiële producten vragen wij ook om jouw inkomensgegevens en huwelijkse staat. Ook vragen wij om betalingsgegevens, bancaire gegevens en kredietwaardigheidsgegevens. Deze informatie kunnen wij in sommige gevallen ook opvargen bij derden, indien noodzakelijk.
 • Burgerservicenummer, indien dit noodzakelijk is voor de dienstverlening en binnen wettelijk kader vereist en toegestaan is.

Tot slot verzamelen wij passief nog gegevens over jouw gebruik van de website, en je IP-adres.

Registreren
Bij bepaalde onderdelen van onze dienst moet je je eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat deze niet elke keer opnieuw ingevuld hoeven te worden, zodat wij je kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst, facturering en betaling, om een overzicht te geven van de producten en diensten die je bij ons hebt afgenomen en om eventueel wijzigingen door te geven.

Wij zullen de aan jougekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Toegang portaal
Met ons portaal kun je toegang krijgen tot een beheeromgeving waar je zelf zaken kunt instellen, opgeven en wijzigen. Dit valt samen met het bovenstaande, onder “registratie”.

Afhandeling
Wanneer je van onze dienstverlening gebruik maakt, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij je persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover lees je verderop in deze privacyverklaring.

Nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief, de “Rente-Update”, aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je af kunt melden. Jouw e-mailadres wordt slechts met jou expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Als je een  e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Publicatie
Wij publiceren de klantgegevens niet.

Advertenties en statistieken
Onze dienst vertoont advertenties van ons en van derden, die persoonsgegevens bijhouden om deze op maat te snijden. Dit gebeurt aan de hand van onder andere cookies. Zie onze cookiestatement voor meer informatie. Daarnaast houden wij statistieken bij middels eigen technieken en technieken van derden. Zie ook daarvoor ons cookiestatement.

Verstrekking aan derden
Wij kunnen jouw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst. Het betreft bedrijven en financiele instellingen die het mogelijk maken de dienstverlening uiteindelijk af te sluiten. (zoals verstrekken financiele middelen)

Daarnaast kunnen wij de persoonsgegevens doorgeven aan instanties indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering. Hierbij kun je denken aan doorgifte van gegevens in registers, de belastingdienst, Bureau kreditregistratie etc. Daarnaast werken wij mee aan afgifte van gegevens indien dit wettelijk verplicht is, vanuit bijvoorbeeld handhaving en justitieel onderzoek.

Controle
Indien noodzakelijk kunnen wij je gegevens bij derden verifieren in het kader van een kredietonderzoek, waarheidscontrole en fraude. De daaruit verkregen gegevens kunnen wij weer verwerken in het kader van de uitvoering van de dienstverlening. Hiervoor geef je toesteming

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en een login token
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jepersoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

bijBouwe Advies & Bemiddeling B.V
Fred. Roeskestraat 97D
1076 EC Amsterdam
024-8000 789
info@bijbouwe.nl

Kamer van Koophandel: 63942631
Btwnummer: 855462309B01
AFM vergunningsnummer: 12043450

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 14-10-2015.